Llibre Blanc de la Mediació a Catalunya

Cartografia completa amb voluntat de globalitat sobre les nombroses experiències de mediació en el territori i una aposta pel seu coneixement, consolidació i ha rmonització. Un estudi complet de les experiències en mediació en tots els àmbit s socials, de les escoles als hospitals, de les empreses als nuclis familiars, d e la mediació comunitària als conflictes de consum o laborals, de la mediació pe nal a la mediambiental. També s'hi ha incorporat una anàlisi dels costos de la m ediació i de la seva configuració jurídica.

L'estudi que es presenta ara és fruit de gairebé dos anys de treball. Una cartografia completa de les experiències en mediació en tots els àmbits socials, de les escoles als hospitals, de les empreses als nuclis familiars, de la mediació comunitària als conflictes de consum o laborals, de la mediació penal a la mediambiental. També s'hi ha incorporat una anàlisi dels costos de la mediació i de la seva configuració jurídica. La conjunció de les fotografies en relleu i dels estudis més teòrics han fet possible la reflexió ulterior, les interpretacions crítiques i, en darrer terme, les conclusions i les recomanacions, que ens ajudaran a progressar. La mediació permet detenir l'escalada dels conflictes i sostreure'ls de la resolució judicial, per implicar les parts i fer-les protagonistes actives de les solucions a què arribin. Des del Departament de Justícia, ens interessa superar l'excessiva judicialització dels conflictes -insatisfactòria per a tothom- i promoure instruments que facilitin, de manera àgil però amb totes les garanties, la intel·ligència dels problemes i, a partir d'aquí, la fixació de les millors solucions per a les parts implicades, que elles mateixes hauran construït.

Conclusions WitheBook Mediation in Catalonia (English) (ZIP)

Download the conclusions of the White Book of Mediation in Catalonia in English and in ZIP format.

Size: 92 KB
Conclusions WitheBook Mediation in Catalonia (English) (PDF)

Download the conclusions of the White Book of Mediation in Catalonia in English and in PDF format.

Size: 99 KB
Llibre Blanc de la Mediació (Català) (PDF)

Baixa el Llibre Blanc de la Mediació a Catalunya en català i format PDF.

Size: 43M
Llibre Blanc de la Mediació Catalunya (Català) (ZIP)

Baixa el Llibre Blanc de la Mediació a Catalunya en català i format ZIP.

Size: 42 MB
Libro Blanco de la Mediación en Cataluña (Castellano) (PDF)

Descarga el Libro Blanco de la Mediación en Catalunya en castellano y en formato PDF.

Size: 59 MB
Libro Blanco de la Mediación en Catalunya (Castellano) (ZIP)

Descargar el Libro Blanco de la Mediación en Catalunya en castellano y en formato ZIP.